اعضای ستاد HTLV-I

 

 

اسامی اعضای ستاد HTLV-I :

دکتر محمود شبستری (رئیس دبیرخانه ستاد HTLV-I)

دکتر محمد مهدی اعتمادی (رئیس ستاد HTLV-I)

دکتر رضا فرید حسینی (دبیر ستاد HTLV-I)

دکتر جلیل توکل افشاری (هماهنگ کننده امور علمی و اجرایی ستاد HTLV-I)

دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی ستاد HTLV-I)

دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول آموزش و پژوهش ستاد HTLV-I)

دکتر سید عبدالرحیم رضایی (دبیر اجرایی ستاد HTLV-I)

دکتر فرهاد فرید حسینی (هماهنگ کننده مشاوره های روانی)

دکتر فرشید عابدی ( عضو ستاد HTLV-I)

دکتر علی صادقیان (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر عباس شیردل ( عضو ستاد HTLV-I)

دکتر حسین رحیمی (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر محمود رضا آذر پژوه (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر کریم نیک خواه (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر محسن فروغی پور (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر محمود محمودی (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر فرحزاد جباری (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر سید علی اکبر شمسیان (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر علی شعیبی  (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر محمدرضا سرو قد (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر پوران لایق (عضو ستاد HTLV-I)

دکتر محمد جواد یزدان پناه (عضو ستاد HTLV-I)


 

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I